Каберголин – инструкция по применению

Каберголин в бодибилдинге

Хотя препарат имеет прямое медицинское назначение, активно используют достинекс в бодибилдинге. Часто использование этого вещества направлено на устранение побочных эффектов от стероидов. Препарат запускает специальные рецепторы в клетках гипофиза, которые вырабатывают дофамин, необходимый для подавления секреции пролактина.

 • усиление функции либидо;
 • устранение побочных эффектов после употребления прогестиновых анаболиков;
 • стимуляция эректильной функции;
 • снижение артериального давления;
 • вывод лишней жидкости.

Фармакологические свойства

Выраженное и длительное пролактинснижающее действие основано на стимуляции дофаминовых рецепторов лактотропных клеток гипофиза. Концентрация пролактина плазмы снижается в течение 3 часов после употребления и сохраняется на протяжении 1-4 недель. Продолжительность и выраженность действия зависит от дозировки средства. Действие активного вещества избирательное, оно не влияет на гормоны гипофиза или кортизола.

Препарат быстро усваивается. Максимальная концентрация в плазме наступает в промежуток от 0,5 до 4 часа. Препарат выводится почками. Период полувывода – 63-68 часов. Испытания на крысах с измерением общей радиоактивности выявило, что повышение концентрации каберголина и его метаболитов в гипофизе возрастает в 100 раз и более. Этот факт свидетельствует о хорошем распределении препарата по тканям.

Каберголин является производным алкалоида спорыньи эрголина и антагонистом дофаминовых рецепторов, которые принимают участие в функционировании центральной нервной системы. Препарат оказывает стимулирующее действие на описанные рецепторы, благодаря чему прекращается выработка секреции пролактина. Эффект от применения активного вещества явно выражен и имеет длительное действие.

При использовании препарата в повышенных количествах, в комплексе с приемом леводопа/карбидопа, Каберголин уменьшает суточные колебания (флуктуации) при заболевании Паркинсона.
Медицинское средство влияет избирательно на функцию выработки других гормонов.
При однократном применении средство, обладает эффектом понижения артериального давления.
Прием пищи не влияет на распространение Каберголина в крови.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Каберголин - инструкция по применению

Каберголін – це дофамінергічне похідне ріжків, що характеризується сильною та довготривалою пролактин-знижувальною активністю. Препарат безпосередньо стимулює D2-дофамінові рецептори на поверхні лактотропних клітин гіпофіза, таким чином інгібуючи секрецію пролактину. Ця речовина зменшує секрецію пролактину у щурів при пероральному застосуванні у дозі 3-25 мкг/кг та in vitro у концентрації 45 пг/мл.

Крім того, каберголін чинить центральну дофамінергічну дію через стимуляцію D2 рецепторів у пероральних дозах, що перевищують ті, які є ефективними для зниження рівнів пролактину в сироватці крові. Довготривалий вплив препарату Каберголін на зниження рівня пролактину, імовірно, пов’язаний з його тривалою персистенцією в органі-мішені, на що вказує повільна швидкість елімінації загальної радіоактивності з гіпофіза після застосування однократної пероральної дози у щурів (t½ становить приблизно 60 годин).

Фармакодинамічні ефекти вивчали у здорових добровольців, жінок у післяпологовому періоді та хворих із пролактинемією. Після одноразового перорального прийому препарату у дозі 0,3-1,5 мг спостерігається значне зниження рівнів пролактину у плазмі крові у кожній з досліджуваних популяцій. Цей ефект розвивається швидко – протягом 3 годин після введення препарату та зберігається протягом 7-28 діб у здорових осіб і пацієнтів з гіперпролактинемією та протягом 14-21 доби – у жінок після пологів. Ступінь зниження рівня пролактину та тривалість залежать від дози.

Щодо ендокринних ефектів препарату Каберголін, не пов’язаних з антипролактинемічною дією, наявні дані досліджень із залученням людей підтверджують експериментальні результати, отримані при дослідженні на тваринах, та свідчать, що досліджувана речовина характеризується високою селективною дією та не впливає на базальний рівень секреції інших гормонів гіпофіза та кортизолу.

Фармакодинамічна дія препарату Каберголін не корелювала з терапевтичним ефектом тільки щодо зниження артеріального тиску. Максимальний гіпотензивний ефект препарату в однократній дозі зазвичай спостерігається протягом перших 6 годин після прийому препарату та є залежним від дози як для максимального зниження, так і частоти виникнення.

Фармакокінетика.

Фармакокінетику та метаболічні профілі каберголіну досліджували у здорових добровольців обох статей та у пацієнтів жіночої статі з гіперпролактинемією.

https://www.youtube.com/watch?v=UGQNBATXzgY

Після перорального застосування речовини, міченої радіоактивною міткою, вона швидко абсорбувалася зі шлункового-кишкового тракту, а пік радіоактивності у плазмі крові досягався через 0,5-4 години.

Через 10 днів після застосування препарату близько 18 % та 72 % радіоактивної дози виділялося з сечею та фекаліями відповідно. Вміст незміненого препарату у сечі становив 2-3 % введеної дози.

Основним метаболітом, ідентифікованим у сечі, був 6-аліл-8b-карбокси-ерголін, який становив 4-6 % дози препарату. У сечі були знайдені три додаткових метаболіти, які загалом становили менше 3 % дози препарату. Активність метаболітів in vitro стосовно пригнічення секреції пролактину значно менша, ніж каберголіну.

Низький рівень виділення з сечею незміненого каберголіну було підтверджено також у дослідженнях з використанням нерадіактивного препарату. Період напіввиведення каберголіну, який визначали за швидкістю виділення препарату з сечею, є тривалим (63-68 годин у здорових добровольців (при використанні радіоімуноаналізу) та 79-115 годин у пацієнтів з гіперпролактинемією (при використанні методу ВЕРХ).

Приймаючи до уваги значення періоду напіввиведення, рівноважний стан повинен досягатися через 4 тижні, що було підтверджено середніми значеннями пікової концентрації каберголіну у плазмі крові після одноразового застосування (37 ± 8 пг/мл) та через 4 тижні при багаторазовому застосуванні (101 ± 43 пг/мл).

Результати експериментів in vitro показали, що препарат у концентраціях 0,1-10 нг/мл на 41-42 % зв’язується з білками плазми крові. Їжа не впливає на абсорбцію та розподіл препарату.

Противопоказания

Стимуляция дофаминовых рецепторов и угнетение секреции пролактина, вызванные приемом берголака, широко используются в медицине. В инструкции по применению указаны следующие:

 • для подавления лактации, которая уже установилась;
 • для предотвращения послеродовой лактации;
 • для терапии нарушений, связанных с гиперпролактинемией (аменореи, олигоменореи, ановуляции, галактореи), частой причиной которых являются опухоли гипофиза;
 • для восстановления фертильности при гиперпролактинемическом гипогонадизме, еще препаратом восстанавливают овуляцию;
 • для лечения пролактинсекретирующих аденом гипофиза (макро- и микропролактиномы).

Лекарственное средство принимается преорально при употреблении пищи. Дозировка назначается врачом, исходя из проблемы, которую решают с помощью таблеток, индивидуальных особенностей организма и других нюансов. Стандартные схемы следующие:

 • для предотвращения лактации – однократно 1 мг;
 • подавление лактации – каждые 12 часов по 0,25 мг 2 дня;
 • при необходимости предупредить ортостатическую гипотензию однократная доза не должна превышать 0,25 мг;
 • гиперпролактинемия – 0,5-1 мг за неделю.

Иногда от приема препарата каберголин стоит отказаться при определенных проблемах со здоровьем. В инструкции по применению указан следующий список противопоказаний:

 • возраст до 16 лет;
 • высокая чувствительность к компонентам средства;
 • артериальная гипертензия, возникшая на фоне беременности;
 • тяжелые заболевания сердца и сосудов, печени;
 • синдром Рейно;
 • кровотечения ЖКТ;
 • пептическая язва;
 • печеночная недостаточность;
 • психотические нарушения;
 • нарушения функций сердца и дыхания;
 • одновременный прием препаратов с гипотензивным эффектом.

Прерывание нормального процесса лактации в период после родов.
Патологии, связанные с повышенной выработкой пролактина (включая расстройства менструального цикла).
Болезнь Паркинсона, лечение и купирование симптомов. В качестве единственного препарата для терапии первичных пациентов, а также для терапии в комплексе с другими средствами.

https://www.youtube.com/watch?v=sO51IR2Vl_Y

Средство используется орально. Прежде чем начинать использование Каберголина, рекомендовано внимательно прочитать инструкцию по применению.
Для прекращения нежелательной выработки молока, употребляется одна таблетка, в первые сутки после родов. Доза -1 мг.
Для того, чтобы подавить уже начавшуюся лактацию требуется использовать средство в течение двух суток.

Прием препарата проводится через каждые 12 часов по 250 мкг.
Во время терапии гиперпролактинемии начальная дозировка, составляет 500мкг. еженедельно. В дальнейшем количество вещества повышается, однако максимальной суточной дозой считается 3 мг. в сутки. Для использования у пациентов с гиперпролактинемией Каберлин 0,5 употребляется в дозах до 4,5 мг. еженедельно.

В случае передозировки проводится симптоматическое лечение по показаниям и контроль артериального давления.

Индивидуальная чувствительность к компонентам, входящим в состав препарата, нарушения работы сердечно – сосудистой и дыхательной систем, связанные с фиброзными изменениями.
Также противопоказанием являются тяжелые нарушения работы печени.

Протипоказання

Інгібування/пригнічення фізіологічної лактації

Інгібування фізіологічної післяпологової лактації одразу після пологів або для пригнічення лактації, що встановилася, у таких випадках:

 • після пологів, якщо мати вирішила не годувати дитину груддю або коли годування груддю протипоказано матері чи дитині з медичних причин;
 • після народження мертвого плода або аборту.

Лікування гіперпролактинемічних станів

Порушення, пов’язані з гіперпролактинемією, у тому числі аменореї, олігоменореї, ановуляції та галактореї. Лікування пацієнтів з пролактинсекретуючими аденомами гіпофіза (мікро- та макропролактиноми), ідіопатичною гіперпролактинемією або із синдромом «порожнього» турецького сідла з супутньою гіперпролактинемією, які є основними патологічними станами, що зумовлюють вищезгадані клінічні прояви.

Підвищена чутливість до каберголіну, до будь-яких допоміжних речовин препарату або до будь-яких алкалоїдів ріжків.

Неконтрольована гіпертензія.

Наявність в анамнезі фіброзних захворювань легенів, перикарда та заочеревинного простору.

Для довготривалого лікування: ознаки ураження клапанів серця, що визначаються за допомогою ехокардіографії до початку лікування (див. розділ «Особливості застосування»).

Каберголин для похудения

Медикаментозное средство, являющееся агонистом рецепторов дофамина, иногда используют с целью снижения избыточного веса. Правильная дозировка активного вещества способна повлиять на аппетит, снижая его. При слишком больших дозах препарата и заниженном пролактине высока вероятность ощущения подавленности, угнетенности.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Одночасне застосування препарату Каберголін з іншими лікарськими препаратами, особливо з алкалоїдами ріжків, у післяпологовому періоді не асоціювалося з явними взаємодіями, які б змінювали ефективність та безпечність цього препарату.

Зважаючи на те, що відсутні дані про взаємодію каберголіну з іншими алкалоїдами ріжків, одночасне застосування цих препаратів протягом тривалого лікування препаратом Каберголін не рекомендується.

Каберголин - инструкция по применению

Оскільки Каберголін реалізує свою терапевтичну дію шляхом прямої стимуляції дофамінових рецепторів, не рекомендується його одночасне застосування з антагоністами дофамінових рецепторів (наприклад фенотіазини, бутирофенони, тіоксантени та метоклопрамід), оскільки ці препарати можуть зменшувати пролактин-знижуювальний ефект каберголіну.

Як і інші похідні ріжків, Каберголін не слід застосовувати з макролідними антибіотиками (наприклад еритроміцином) у зв’язку з підвищенням системної біодоступністі каберголіну. 

При беременности

Клинические исследования с применением подобных препаратов у беременных не проводились, поэтому их назначают только в крайнем случае после оценки относительного риска и ожидаемой пользы. Если беременность наступила при лечении достинексом, то употребление таблеток незамедлительно прекращают. Матерям с гиперпролактинемией, планирующим грудное вскармливание, прием препарата не рекомендуется.

Запрещено принимать лекарственное средство в период беременности и последующего грудного вскармливания.

Особливості застосування

Загальні.

Безпечність та ефективність препарату Каберголін ще не були встановлені у пацієнтів із захворюваннями нирок та печінки. Як і інші похідні ріжків, Каберголін слід призначати з обережністю пацієнтам з тяжкими серцево-судинними захворюваннями, синдромом Рейно, нирковою недостатністю, пептичною виразкою або шлунково-кишковою кровотечею, а також з наявністю в анамнезі серйозних, особливо психотичних, психічних розладів. Слід бути особливо обережними, якщо пацієнти одночасно приймають психотропний лікарський препарат.

Пацієнтам з рідкісною спадковою непереносимістю галактози, лактазною недостатністю або глюкозо-галактозною мальабсорбцією не слід застосовувати цей лікарський препарат.

Симптоматична артеріальна гіпотензія може розвинутися при застосуванні препарату Каберголін при будь-якому показанні. Слід з обережністю застосовувати Каберголін одночасно з іншими лікарськими препаратами, що знижують артеріальний тиск.

Вплив алкоголю на загальну переносимість препарату на даний час невідомий.

Перед застосуванням препарату Каберголін слід виключити наявність вагітності, а після закінчення лікування слід запобігати виникненню вагітності протягом щонайменше 1 місяця.

Печінкова недостатність

Каберголин - инструкция по применению

Слід розглянути можливість застосування нижчих доз препарату для пацієнтів з тяжкою печінковою недостатністю, які отримують довготривале лікування препаратом Каберголін. У пацієнтів з тяжкою печінковою недостатністю (клас С за шкалою Чайлда П’ю), які отримали однократну дозу препарату (1 мг), спостерігалося підвищення значень AUC порівняно зі здоровими добровольцями та пацієнтами з менш тяжким ступенем печінкової недостатності.

Постуральна артеріальна гіпотензія

Після застосування препарату Каберголін може виникати постуральна артеріальна гіпотензія. Слід з обережністю застосовувати цей препарат одночасно з іншими лікарськими препаратами, що знижують артеріальний тиск.

Сонливість/раптове засинання

Застосування препарату Каберголін асоціювалося з виникненням сонливості. Агоністи дофаміну можуть бути причиною виникнення епізодів раптового засинання у пацієнтів з хворобою Паркінсона. Повідомлялося про нечасті випадки раптового засинання під час повсякденної діяльності, у деяких випадках – без усвідомлення цього або без попереджувальних ознак.

Каберголин - инструкция по применению

Вищезазначену інформацію необхідно повідомити пацієнтам та порадити бути обережними під час керування транспортними засобами або роботи з іншими автоматизованими системами протягом періоду лікування каберголіном. Пацієнти, у яких спостерігалася сонливість та/або епізоди раптового засинання, повинні утримуватися від керування транспортними засобами або роботи з іншими автоматизованими системами.

Порушення імпульсного контролю

Слід систематично наглядати за станом пацієнтів щодо виникнення порушення імпульсного контролю. Пацієнтам та особам, які доглядають за ними, слід повідомити про те, що поведінкові симптомів порушень імпульсного контролю, зокрема патологічна пристрасть до азартних ігор, підвищення лібідо, гіперсексуальність, компульсивне бажання витрачати гроші та купувати, булімія та компульсивне переїдання можуть виникати у пацієнтів, які отримують лікування агоністами дофаміну, зокрема каберголіном. У разі виникнення таких симптомів слід розглянути можливість зменшення дози/поступового припинення застосування препарату.

Як і інші похідні ріжків, Каберголін не слід застосовувати жінкам з артеріальною гіпертензією, зумовленою вагітністю, наприклад прееклампсією або післяпологовою артеріальною гіпертензією, за винятком випадків, коли вважатиметься, що потенційна користь переважає можливий ризик.

У дослідженнях застосування препарату Каберголін у післяпологовому періоді зниження артеріального тиску було переважно безсимптомним і часто спостерігалося одноразово через 2-4 дні після початку лікування. Оскільки зниження артеріального тиску часто спостерігається у післяпологовий період незалежно від медикаментозного лікування, імовірно, значна кількість зареєстрованих випадків зниження артеріального тиску після прийому препарату Каберголін не була зумовлена дією препарату. Проте рекомендується здійснювати періодичний моніторинг артеріального тиску, особливо протягом перших кількох днів після прийому каберголіну.

З метою уникнення можливої постуральної артеріальної гіпотензії однократна доза препарату Каберголін не має перевищувати 0,25 мг для жінок, які годують груддю та приймають препарат для пригнічення встановленої лактації. У клінічному дослідженні для оцінки ефективності та переносимості однократної дози каберголіну 0,5 мг для пригнічення лактації було встановлено, що ризик розвитку побічних ефектів при такому показанні збільшується приблизно вдвічі, якщо лікарський препарат застосовувати як однократну дозу 0,5 мг.

Перед початком лікування препаратом Каберголін показане повне обстеження гіпофіза, оскільки гіперпролактинемія, що супроводжується аменореєю/галактореєю та безпліддям, може бути спричинена пухлиною гіпофіза.

Каберголін відновлює овуляцію та фертильність у жінок з гіперпролактинемічним гіпогонадизмом.

Оскільки вагітність може виникнути раніше, ніж відновлення менструального циклу, рекомендується виконувати аналіз на вагітність щонайменше кожні чотири тижні протягом періоду аменореї, а після відновлення менструації – при затримці більш ніж на три дні. Жінкам, які бажають уникнути вагітності, слід рекомендувати використання механічних засобів контрацепції під час лікування препаратом Каберголін та після припинення лікування цим препаратом до повторної появи ановуляції.

Перед початком застосування препарату Каберголін необхідно виключити наявність вагітності. Жінкам, які бажають завагітніти, рекомендується при появі регулярного овуляторного циклу у якості запобіжного заходу припинити лікування препаратом Каберголін за 1 місяць до запланованого запліднення, оскільки клінічний досвід застосування препарату все ще досить обмежений і препарат характеризується довгим періодом напіввиведення.

Рекомендується проводити регулярні гінекологічні обстеження, зокрема цитологічні дослідження шийки матки та ендометрія, у пацієнток, які приймають Каберголін протягом тривалого періоду.

Фіброз, ураження клапанів серця та можливі споріднені клінічні явища

Фіброзні та серозні запальні розлади, такі як плеврит, випіт у плевральну порожнину, фіброз плеври, фіброз легенів, перикардит, випіт у порожнину перикарда, ураження одного або більше клапанів серця (аортального, мітрального та тристулкового) або заочеревинний фіброз спостерігалися після довготривалого застосування похідних ріжків з агоністичною дією на рецептор серотоніну 5HT2B, таких як Каберголін. У деяких випадках симптоми або прояви ураження клапанів серця можуть зменшуватися після припинення прийому препарату Каберголін.

У поєднанні з випотом у плевральну порожнину/фіброзом спостерігалося надмірне збільшення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ). У разі підвищення ШОЕ невідомої етіології, що значно відхиляється від норми, рекомендується проводити рентгенологічне обстеження органів грудної клітки.

Виникнення уражень клапанів пов’язують з накопиченням препарату, тому пацієнтів слід лікувати найнижчими ефективними дозами. Під час кожного візиту слід повторно оцінювати профіль безпечності лікування пацієнтів препаратом Каберголін, щоб визначити доцільність продовження лікування.

Перед початком довготривалого лікування усі пацієнти повинні проходити обстеження серцево-судинної системи, зокрема ехокардіографію, для визначення можливої наявності безсимптомного захворювання клапанів серця. До початку лікування також доцільно проводити визначення показників початкового рівня ШОЕ або інших маркерів запалення, легеневої функції/рентгенографії органів грудної клітки та функції нирок.

Протягом довготривалого лікування фіброзні захворювання можуть розвиватися безсимптомно, тому у пацієнтів слід проводити регулярний моніторинг можливих проявів прогресування фіброзу. Отже, під час лікування слід звертати увагу на такі ознаки та симптоми:

 • захворювання легенів та плеври, такі як диспное, задишка, постійний кашель або біль у грудній клітці;
 • ниркова недостатність або обструкція сечовідних/черевних судин, що можуть проявлятися у вигляді болю у попереку/боку та набряку нижніх кінцівок, а також будь-які можливі утворення у черевній порожнині або болючість, що можуть вказувати на заочеревинний фіброз;
 • серцева недостатність: випадки клапанного або перикардіального фіброзу часто проявляються у вигляді серцевої недостатності. У зв’язку з цим при появі таких симптомів слід виключити наявність клапанного фіброзу (та констриктивного перикардиту).

Проведення клінічного діагностичного моніторингу розвитку фіброзних захворювань у встановленому порядку є обов’язковим. Першу ехокардіографію необхідно зробити протягом 3-6 місяців після початку лікування, після чого частоту ехокардіографічних досліджень слід визначити за допомогою відповідного індивідуального клінічного обстеження з особливою увагою до перерахованих вище ознак і симптомів, але щонайменше кожні 6-12 місяців.

Застосування препарату Каберголін слід припинити у разі виявлення на ехокардіограмі ознак нової або погіршення існуючої клапанної регургітації, рестрикції клапана або ущільнення стулок клапана (див. розділ «Протипоказання»).

Взаимодействие с лекарственными формами

При приеме каберголина стоит внимательно отнестись к одновременному употреблению других препаратов. Из-за снижения эффективности запрещается совмещать рассматриваемое вещество с антагонистами дофаминовых рецепторов, являющихся производными фенотиазина, бутирофенона, тиоксантена, метоклопрамида. При сочетании с макролидными антибиотиками существенно увеличивается риск побочных эффектов. Нежелательно совмещать таблетки с алкалоидами спорыньи (их производных), а также препаратами, понижающими давление.

Побочные эффекты

В процессе применения Каберголина могут возникать следующие побочные симптомы:
Нервная система.
– Часто: головокружения, галлюцинации, нарушения сна, головные боли. А также сонливость, слабость, затуманенность сознания, депрессия.
– Редко: состояние повышенного возбуждения, психические расстройства, бредовые состояния, обморок, нарушения зрения.

Каберголин - инструкция по применению

Система пищеварения.
– Часто: расстройства пищеварения, тошнота, рвота.
– Редко: патологии работы печени, возникновение дискинезий желчевыводящих путей.
Сердечно – сосудистая система.
– Часто: отеки, может возникнуть патология сердечных клапанов, в частности регургитация, которая может повлечь за собой различные нарушения сердечной деятельности.

Также может возникать резкое понижение артериального давления, учащенное сердцебиение, стенокардия.
– Редко: нарушение периферических вазомоторных рефлексов (эритромелалгия), спазм сосудов верхних конечностей.

Система кроветворения.
Возможно снижение уровня гемоглобина, изменение гематокрита и количества эритроцитов.

Половая система.
Отмечается свойства повышения сексуального влечения.

Дыхательная система.
– Часто: одышка.
– Редко: различные нарушения дыхания, включая недостаточность, воспаление плевральных листков, разрастание фиброзной ткани в легких, носовые кровотечения.

Дерматология.
Достаточно редко могут возникать сыпь и выпадение волос.

Костно – мышечная система.
Могут появляться судороги мышц нижних конечностей, а также возможно повышение уровня креатинфосфокиназы в крови.

Возможные общие реакции.
– Часто: состояние общей слабости, усталость, болевые ощущения в районе груди и поясницы.
– Редко: появление отечности. Судороги в пальцах рук. Фиброз.

В ходе клинических исследований было выявлено, что вероятность побочных эффектов зависит от терапевтической дозы и продолжительности употребления препарата. Среди распространенных последствий приема можно назвать следующие:

 • головную боль;
 • тошноту;
 • рвоту;
 • запоры;
 • сухость во рту;
 • боли в животе;
 • диарею;
 • отсутствие аппетита;
 • недомогание;
 • бессонницу;
 • артериальную гипотензию;
 • судороги;
 • вероятность возможной вальвулопатии при лечении болезни Паркинсона;
 • учащенное сердцебиение;
 • депрессию;
 • чувство жара;
 • низкое кровяное давление;
 • галлюцинации;
 • заложенность носа.

Передозування

Симптоми передозування можуть бути аналогічні тим, що виникають внаслідок надмірної стимуляції дофамінових рецепторів (наприклад нудота, блювання, шлункові розлади, постуральна артеріальна гіпотензія, сплутаність свідомості/психоз або галюцинації).

У разі необхідності слід застосувати підтримуючі заходи для видалення будь-яких залишків неабсорбованого препарату та підтримання артеріального тиску. Крім того, може бути доцільним введення препаратів групи антагоністів дофаміну.

Побічні реакції

Таблетки и капсулы

Загалом небажані явища залежать від дози препарату. У пацієнтів з відомою непереносимістю дофамінергічних препаратів імовірність виникнення небажаних явищ можна зменшити, якщо розпочинати лікування препаратом Каберголін зі знижених доз, наприклад 0,25 мг 1 раз на тиждень з наступним поступовим їх підвищенням до досягнення терапевтичної дози.

Під час лікування препаратом Каберголін спостерігалися та повідомлялися нижчезазначені побічні реакції з такою частотою: дуже часто: ≥ 1/10; часто: ≥ 1/100 та < 1/10; нечасто: ≥ 1/1000 та < 1/100; рідко: ≥ 1/10000 та < 1/1000; дуже рідко: < 1/10000; частота невідома (не можна оцінити на основі наявних даних).

часто: Каберголін загалом спричиняє гіпотензивний ефект у пацієнтів, які отримують довготривале лікування; постуральна артеріальна гіпотензія;

нечасто: периферичний вазоспазм, втрата свідомості.

нечасто: судоми в ногах;

рідко: слабкість у м’язах.

Девушка принимает пилюлю

нечасто: шкірні реакції, наприклад алопеція, свербіж, висипання;

рідко: алергічні шкірні реакції.

нечасто: у жінок з аменореєю спостерігалося зниження рівня гемоглобіну протягом перших декількох місяців після менструації.

Гіперпролактинемічні стани

часто: депресія, порушення сну;

частота невідома: агресія, гіперсексуальність, патологічна пристрасть до азартних ігор, підвищення лібідо.

дуже часто: запаморочення/вертиго, головний біль;

нечасто: парестезія;

частота невідома: раптове засинання, синкопе.

часто: припливи.

дуже часто: біль у животі, диспепсія, гастрит, нудота;

часто: запор, блювання.

часто: біль у молочних залозах.

дуже часто: астенія, підвищена втомлюваність.

Інгібування/пригнічення лактації

часто: запаморочення/вертиго, головний біль, сонливість;

нечасто: синкопе.

дуже часто: ураження клапанів серця (у тому числі регургітація) та споріднені розлади (перикардит та випіт у порожнину перикарда);

нечасто: прискорене серцебиття, носова кровотеча, зниження рівня гемоглобіну в жінок з аменореєю після відновлення менструацій. Безсимптомне зниження артеріального тиску може спостерігатися зазвичай 1 раз протягом перших 3-4 днів після пологів.

У девушки болит голова

нечасто: випіт у плевральну порожнину, фіброз легенів.

часто: біль у животі, нудота;

нечасто: блювання;

рідко: біль в епігастральній ділянці.

часто: безсимптомне зниження артеріального тиску (³ на 20 мм рт. ст. систолічний і ³ 10 мм рт. ст. діастолічний).

часто: припливи.

нечасто: астенія.

нечасто: транзиторна геміанопсія;

частота невідома: порушення зору.

Каберголин - инструкция по применению

Постмаркетингове спостереження

частота невідома: реакція гіперчутливості.

нечасто: підвищення лібідо;

частота невідома: марення.

дуже часто: ураження клапанів (у тому числі регургітація) та споріднені розлади (перикардит і випіт у порожнину перикарда).

Каберголин - инструкция по применению

частота невідома: диспное, порушення дихання, дихальна недостатність, випіт у плевральну порожнину, фіброз легенів.

частота невідома: порушення функції печінки.

нечасто: алопеція, висипання.

частота невідома: набряк.

частота невідома: підвищений рівень креатинфосфокінази в крові.

Патологічна пристрасть до азартних ігор, підвищення лібідо, гіперсексуальність, компульсивне бажання витрачати гроші та купувати, булімія та компульсивне переїдання можуть виникати у пацієнтів, які отримують лікування агоністами дофаміну, зокрема і препаратом Каберголін (див. розділ «Особливості застосування»).

Також під час проведення клінічних досліджень спостерігалися наступні побічні реакції: нервозність, дисменорея, акне, біль, артралгія, риніт, сухість у ротовій порожнині, діарея, здуття живота, подразнення глотки, зубний біль; симптоми, подібні до застуди, периорбітальний набряк, периферичний набряк, анорексія, безсоння, збільшення/зменшення маси тіла, порушення концентрації уваги, збудження.

Продажа в аптечной сети

Хранение проводится при температурном режиме не выше 30 градусов тепла. В месте, защищенном от солнечных лучей и недоступном детям и животным. При соблюдении правил хранения, срок годности составляет 24 месяца.

Каберголин - инструкция по применению

Приобрести средство в аптеке можно только по рецепту врача.

Препарат каберголин продается без рецепта по рецепту врача. Лекарственное средство хранится в оригинальной упаковке, темном сухом месте, защищенном от детей. Допустимая температура хранения – до 25 градусов. Срок хранения таблеток не должен превышать двух лет. По истечении срока годности не использовать.

Аналоги

В российских аптечных сетях можно приобрести несколько видов препаратов, в основе которых лежит рассматриваемое действующее вещество. Часто лекарственные средства отличаются только торговым названием, а состав остается неизменным. Перед решением заменить выписанный врачом подавляющий выработку пролактина препарат, проконсультируйтесь со специалистом. Можно назвать следующие медикаменты аналоги рассматриваемого препарата:

 • достинекс;
 • агалатес;
 • нарамиг;
 • алактин;
 • кабасер;
 • берголак.

Цена препаратов

название аптеки

цена в рублях

Балтика-Мед

780

Витамин

766

Аптека Мичурина

879­

Авиценна Фарма

665

Самсон-Фарма

468.

Оцените статью
relax-irkutsk.ru
Adblock detector